HẠNG B1

HẠNG B2

HẠNG C

Đăng ký học B1

Trong giờ: 12.00.000 đ

Ngoài giờ: 13.000.000 đ

Trong giờ : Sáng + Chiều các ngày trong tuần từ thứ 2 -> thứ 6

Ngoài giờ : Các tối trong tuần từ thứ 2 -> thứ 6 + ngày thứ 7 và Chủ Nhật

Đăng ký học B2

Trong giờ: 13.00.000 đ

Ngoài giờ: 14.000.000 đ

Trong giờ : Sáng + Chiều các ngày trong tuần từ thứ 2 -> thứ 6

Ngoài giờ : Các tối trong tuần từ thứ 2 -> thứ 6 + ngày thứ 7 và Chủ Nhật

Đăng ký học C

Trong giờ: 14.00.000 đ

Ngoài giờ: 15.000.000 đ

Trong giờ : Sáng + Chiều các ngày trong tuần từ thứ 2 -> thứ 6

Ngoài giờ : Các tối trong tuần từ thứ 2 -> thứ 6 + ngày thứ 7 và Chủ Nhật